Imovinsko - pravni poslovi

Izvlaštenje nekretnina


Izvlaštenje nekretnina provodi se kad je to potrebno radi izgradnje objekata ili izvođenja radova u interesu Republike Hrvatske i kad se ocijeni da će se korištenjem nekretnine, za koju se namjerava predložiti izvlaštenje, u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem te nekretnine na dosadašnji način.

Nekretnina se može izvlastiti radi izvođenja radova ili izgradnje objekata gospodarske infrastrukture (prometna, telekomunikacijska, vodoprivredna, energetska), zdravstvenih, prosvjetnih i kulturnih objekata, industrijskih, energetskih, prometnih i telekomunikacijskih objekata, objekata za potrebe hrvatskog pravosuđa, vojske i policije te istraživanja i eksploatacije rudnog i drugog blaga.

Izvlaštenje može biti potpuno i nepotpuno (služnost i zakup).
Izvlaštenje se provodi prema odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14)
Prijedlog za izvlaštenje može podnijeti fizička ili pravna osoba, tek pošto je po odredbama Zakona o izvlaštenju ili posebnog zakona utvrđen interes Republike Hrvatske za izgradnju objekta ili za izvođenje radova.
U prijedlogu za izvlaštenje moraju biti naznačeni: korisnik izvlaštenja, nekretnina za koju se predlaže izvlaštenje, vlasnik i posjednik nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje i njegovo prebivalište ili sjedište, objekt, odnosno radovi za koje se predlaže izvlaštenje.

Uz prijedlog za izvlaštenje mora se priložiti:

  • dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti imovinsko – pravne odnose
  • izvod iz zemljišne knjige za nekretninu koja se izvlašćuje
  • posjedovni list za nekretninu koja se izvlašćuje
  • dokaz o utvrđenom interesu Republike Hrvatske za izgradnju objekta ili izvođenje radova na nekretnini
  • dokaz o stanju i vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje
  • dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena kod banke, odnosno dokaz o osiguranoj drugoj odgovarajućoj nekretnini
  • lokacijsku dozvolu, odnosno plan izvlaštenja za izgradnju objekta odnosno izvođenje radova za koje se predlaže izvlaštenje.

Prijedlog se predaje putem urudžbenog zapisnika ili poštom, a na isti se plaća upravna pristojba od 35,00 kuna.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja