Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je opće ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim ugovorima i Ustavom RH.

U Hrvatskoj je ono regulirano Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). 

Tijela javne vlasti (državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe ili druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo) dužna su u svrhu informiranja javnosti dati informacije koje proizlaze iz djelokruga njihova rada.

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, kao tijelo javne vlasti, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama obavezno je omogućiti pristup informacijama svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona na temelju podnesenog zahtjeva kao i pravodobnim objavljivanjem potpune i točne informacije na internetskim stranicama ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti.

Kontakt za informiranje Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji:

Od 1. siječnja 2020. Ured državne uprave integriran je u Međimursku županiju, stoa je zahtjevi za pristup invormacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama podnese službeniku za informiranje Međimurske županije.

https://medjimurska-zupanija.hr/2015/04/22/pristup-informacijama/¸
Godišnje izvješće o primjeni ZPPI za 2016.g. 18.46 kB
Datoteke uz članak
Godišnje izvješće o primjeni ZPPI za 2015.g. 213.46 kB
Godišnje izvješće o primjeni ZPPI za 2016.g. 213.36 kB
Godišnje izvješće o primjeni ZPPI za 2017. godinu 213.42 kB
Godišnje izvješće o primjeni ZPPI za 2018.g. 213.45 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja