Nadzor općih akata predstavničkih tijela

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

- izmjene vezane uz nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i obveza usklađenja statuta i drugih općih akata

 

 Dana 29. prosinca 2012. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, objavljen u Narodnim novinama broj 144 (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune). Spomenutim Izmjenama i dopunama uvodi se niz promjena vezanih uz jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, način rada njihovih tijela i druga značajna pitanja za njihov rad.

Vezano uz djelokrug rada Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji upućuje se posebno na promjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) vezane uz nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavljaju  uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu, s osvrtom i na nadležnost u provedbi nadzora rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te nadzor pojedinačnih neupravnih akata predstavničkog i izvršnog tijela.

U tom smislu, u nastavku se izdvajaju bitne promjene vezane uz nadzor zakonitosti rada i akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

POSTUPANJE PREDSTOJNIKA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U POSTUPKU NADZORA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Izmjenama i dopunama postupak ocjene općih akata detaljnije se uređuje, a naročito postupanje predstojnika ureda državne uprave kada ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja počinjene nepravilnosti.

U tom slučaju, predstojnik ne donosi odmah odluku o obustavi od primjene općeg akta kao što je dosad bilo propisano, već će sukladno čl. 80. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi bez odgode dati UPUTU predstavničkom tijelu da u  roku od 15 dana od primitka upute ukloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi predstojnika i ne otkloni nedostatke u propisanom roku, predstojnik donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta u roku od 15 dana od isteka roka za otklanjanje nedostataka prema uputi predstojnika.


OBVEZA DOSTAVE OPĆIH AKATA

Izmjenama i dopunama propisuje se obveza predsjednika predstavničkog tijela za dostavu općih akata (umjesto dosadašnje obveze da to čine načelnici, gradonačelnici odnosno župani) zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom na nadzor zakonitosti predstojniku ureda državne uprave.

Iste akte predsjednik predstavničkog tijela dužan je bez odgode dostaviti i općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu.


NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA PREDSTAVNIČKOG TIJELA OD STRANE OPĆINSKOG NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA ODNOSNO ŽUPANA

 

U kontekstu postupka ocjene zakonitosti općih akata potrebno je spomenuti i da je ovim Izmjenama i dopunama preciznije uređen postupak koji slijedi obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela od strane općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana kada ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

Sukladno odredbi čl. 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan ako ocijeni da je općim aktom predstavničkog tijela povrijeđen zakon ili drugi propis, u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta donijeti će odluku o obustavi općeg akta, te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta, a on će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke o obustavi.

Ukoliko predstojnik odluku općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana o obustavi općeg akta ocijeni osnovanom, donijeti će odluku o potvrdi odluke o obustavi općeg akta od primjene, a ukoliko ne potvrdi odluku u roku od 8 dana, obustava od primjene općeg akta prestaje.

     

SUDSKA TIJELA NADLEŽNA ZA KONAČNU OCJENU ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA PREDSTAVNIČKIH TIJELA

Izmjenama i dopunama usklađene su odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sa odredbama čl. 3. i 12. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10). Naime, do stupanja na snagu spomenutog Zakona o upravnim sporovima, 01. siječnja 2010. godine, u Republici Hrvatskoj nije postojalo sudsko tijelo nadležno za nadzor zakonitosti općih akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa je Ustavni sud u praksi opće akte javnopravnih tijela podvodio pod „druge propise“ u smislu članka 125. alineje 2. Ustava Republike Hrvatske koji propisuje nadležnost Ustavnog suda da odlučuje o suglasnosti drugih propisa sa Ustavom i zakonom. Budući da je odredbom čl.3.st.2. Zakona o upravnim sporovima kao predmet upravnog spora određena i ocjena zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a odredbom čl.12. st. 3. da o zakonitosti općih akata odlučuje Visoki upravni sud, središnje tijelo državne uprave, kad neposredno obustavi od primjene opći akt, odnosno kada odluku predstojnika o obustavi, odnosno potvrdi obustave od primjene općeg akta ocijeni osnovanom, slijedom odredbe čl. 82. st.1., podnijeti će Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta.  

Međutim pod odredbu čl. 125. alineje 2. Ustava, kad se govori o nadležnosti Ustavnog suda, podvodi se odlučivanje o suglasnosti statuta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog njihove važnosti za ostvarenje Ustavom zajamčenog prava građana na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Stoga je nadzor zakonitosti statuta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izuzet iz nadležnosti Visokog upravnog suda, te se isti provodi u okviru nadležnosti Ustavnog suda. Slijedom navedenoga, a sukladno odredbi čl. 82.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kada središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene statut jedinice, odnosno kad odluku predstojnika o obustavi, odnosno potvrdi odluke o obustavi od primjene statuta ocijeni osnovanom, predložiti će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti statuta jedinice s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, kao što je to do Izmjena i dopuna bio slučaj sa svim općim aktima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

 

NADZOR ZAKONITOSTI POJEDINAČNIH NEUPRAVNIH AKATA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA I ZAKONITOSTI RADA PREDSTAVNIČKOG TIJEL


Važno je istaknuti i da je ovim Izmjenama  i dopunama uređen nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata predstavničkog i izvršnog tijela, kao i nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela, što dosad nije bio slučaj, pa se nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata u pravilu u praksi nije provodio, a nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela u pogledu nadležnosti izvodio se iz odredbi zakona kojim se propisuje uređenje sustava državne uprave.

Tako se odredbom čl. 77.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određuje da nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička i izvršna tijela općina, gradova i županija obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebno propisu. Istim su člankom normirani slučajevi kada nadležno tijelo oglašava pojedinačne neupravne akte ništavima.

Odredbom čl. 78.a Zakona određuje se središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu kao nadležno tijelo za obavljanje nadzora zakonitosti rada predstavničkog tijela, te se istom odredbom uređuje postupanje nadležnog tijela kada utvrdi nepravilnosti u radu predstavničkog tijela.

OBVEZA USKLAĐENJA STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA S ODREDBAMA IZMJENA I DOPUNA

Sukladno odredbi čl. 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu (do 29. ožujka 2013. godine).

 

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja