Obrtništvo

1. Osnovne informacije o obrtu

Obrt u smislu Zakona o obrtu (NN 143/13) je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Popis gospodarskih djelatnosti može se pronaći u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti -NKD 2007(NN  58/07).

Vrste obrta:

 1. slobodni obrti, za obavljanje kojih se, kao uvjet, ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit,

 2. vezani obrti, za obavljanje kojih se, kao uvjet, traži ispit o stručnoj osposobljenosti i vezani obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet, traži majstorski ispit,

 3. povlašteni obrti koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.


2. Uvjeti za obavljanje obrta

Fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:

  1. da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom

  2. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.

 2. Posebni uvjeti:

  1. da ima stručnu osposobljenost ili položen majstorski ispit ako otvara vezani ili povlašteni obrt.

Fizička osoba koja ispunjava sve uvjete osim uvjeta stručne osposobljenosti ili položenog majstorskog ispita može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja ispunjava tražene uvjete. Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem u skladu sa propisom iz članka 3. stavka 2. Zakona o obrtu. Ministar za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore i nadležnog ministarstva, u spornim slučajevima određuje koje je to odgovarajuće više ili visoko obrazovanje.


3. Otvaranje obrta

Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu, a za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora imati i povlasticu. Obrtnicu izdaje nadležni ured državne uprave u županiji i njegove ispostave odnosno Ured grada Zagreba na čijem području će biti sjedište obrta (registarska tijela), a povlasticu nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

Za sve upise podnosi se prijava za upis na propisanom obrascu. Uz popunjene obrasce treba priložiti slijedeće:

 1. preslika osobne iskaznice za hrvatskog državljana

 2. osobni identifikacijski broj (OIB)

 3. za stranca preslika putne isprave; potvrdu o prijavi boravišta u Republici Hrvatskoj na određenoj adresi ili presliku osobne iskaznice za stranca ako ima trajno nastanjenje

 4. posebnu zdravstvenu sposobnost za konkretnu djelatnost (liječnička svjedodžba medicine rada)

 5. dokaz o raspolaganju poslovnim prostorom (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor ili gruntovni izvadak)

 6. uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj se nalazi poslovni prostor 

   Rješenje se neće moći izdati za obavljanje djelatnosti u građevini čija je namjena protivna namjeni određenoj dozvolom.

 7. upravnu pristojbu uplatiti na žiro račun koji se dobije u samom uredu

4. Ostali uvjeti

Nadležni županijski ured državne uprave, odnosno Ured grada Zagreba, prije izdavanja obrtnice mora po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o pravomoćnim sudskim presudama, rješenjima o prekršajima ili odlukama Suda časti da obrtniku nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

NAPOMENA:

Da bi mogli otpočeti obavljanje djelatnosti UGOSTITELJI, TRGOVCI, PRIJEVOZNICI i drugi za koje je to posebnim propisima propisano trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti još minimalne tehničke uvjete za prostor, odnosno licenciju za obavljanje djelatnosti ili odobrenje za rad.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja