Upravna inspekcija Ureda državne uprave u Međimurskoj županijiUpravna inspekcija Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji provodi inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području Međimurske županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.

Upravni inspektor Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji obavlja poslove upravne inspekcije u primjeni zakona i drugih propisa o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor u provedbi zakona i drugih propisa o službenicima i namještenicima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor u provedbi općeg upravnog postupka, posebnih upravnih postupaka, uredskog poslovanja u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonima i drugim propisima stavljeni u djelokrug upravne inspekcije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


Načini provedbe inspekcijskog nadzora

Predstavke i pritužbe

Plan rada


Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja