Strane udruge

Strana udruga koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

Strana udruga upisom u registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zahtjev  za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se podnosi u dva primjerka na Obrascu br. 4.

Zahtjevu za upis prilažu se:

  • izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana, strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu (uz ovjereni prijevod),
  • odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar (uz ovjereni prijevod),
  • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),
  • odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),
  • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge,
  • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,
  • potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija – Porezne uprave,
  • drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.


Nadležni ured donosi rješenje o upisu strane udruge u registar stranih udruga. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.

Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge dužna je, sukladno Zakonu o udrugama, nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis promjena naziva, ciljeva i djelatnosti, sjedišta i adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj, osoba ovlaštenih za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj i prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev se podnosi na Obrascu br. 5.


OSNIVANJE UDRUGE
REGISTRACIJA UDRUGA

PROMJENE PODATAKA

IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE


Datoteke uz članak
Obrazac 4 - Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Rebublici Hrvatskoj 42.50 kB
Obrazac 5 - Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u RH 51.50 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja